Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Wesito, gevestigd aan de Kloosterpoort 82, 1613 ET, te Grootebroek.
1. Algemeen
1.1. De navolgende voorwaarden zijn zowel van toepassing op elke offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst van Wesito, waarbij, Wesito goederen en/of diensten van welke aard ook aan en/of voor een opdrachtgever, hierna aan te duiden als Cliënt, levert en/of verricht, tenzij tussen Wesito en cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders zal worden overeengekomen.
1.2. Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt zijn uitsluitend op offertes en overeenkomsten van Wesito van toepassing, voor zover deze niet van de onderhavige algemene voorwaarden afwijken, of voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Wesito zijn aanvaard. Ingeval van twijfel omtrent de vraag of zodanig afwijking aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Wesito.
1.3. De term “software” zoals in deze voorwaarden gebruikt, heeft betrekking op alle programmatuur vastgelegd op formulieren, magnetische banden en schijven en alle overige middelen, waarop gegevens zijn of worden vastgelegd, die worden geleverd door Wesito.
1.4. Onder de term “standaardsoftware” wordt verstaan bij Wesito algemeen beschikbare en niet speciaal voor een Cliënt of eindgebruiker ontwikkelde software.
Onder “maatsoftware” wordt verstaan specifiek voor een Cliënt/Eindgebruiker of specifiek voor een branche ontwikkelde software.
1.5. Alle standaardsoftware zal door Wesito geleverd worden met de door de producent/importeur al dan niet meegeleverde standaardgebruikersdocumentatie.
2. AANBIEDINGEN:
2.1. Alle aanbiedingen van Wesito zijn vrijblijvend. Orders, overeenkomsten en afspraken van Wesito zijn bindend indien deze door Wesito d.m.v. een orderbevestiging aan Cliënt zijn bevestigd.
2.2. Evenzo is een mondeling uitgebrachte aanbieding vrijblijvend.
2.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Wesito binden Wesito niet dan nadat en voor zover zij door Wesito schriftelijk zijn bevestigd.
3. PRIJZEN:
3.1. Als prijs voor software en goederen die door Wesito worden geleverd, hierna te noemen “producten”, geldt die prijs, welke staat vermeld in de offerte/orderbevestiging op het moment dat een opdracht door Wesito wordt geaccepteerd, met uitzondering van onderstaande voorwaarden.
3.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen of belastingen van welke aard ook die van overheidswege aan Wesito kunnen worden opgelegd, daaronder begrepen bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten.
3.3. De prijzen waarmee het gebruiksrecht voor de standaardsoftware wordt verkregen zijn tevens onderworpen aan de voorwaarden die gelden en worden gehanteerd door de producent/importeur van de betreffende software.
3.4. Indien de prijzen van de producten zijn gebaseerd op de koers van een buitenlandse valuta, behoudt Wesito zich het recht voor om koerswijzigingen, die tijdens levertermijn optreden, door te berekenen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders van Cliënt.
4. LEVERTIJD, LEVERING:
4.1. Onder levertijd wordt verstaan de tijd waarbinnen Wesito de opdracht zal uitvoeren. De levertijd gaat in zodra Wesito de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De levertijd voor artikelen welke gekocht worden in de WEBSHOP bedraagt maximaal 30 dagen. Indien de levertijd langer dan 14 dagen zal zijn, mag de koop ongedaan gemaakt worden en zal het reeds betaalde aanschafbedrag binnen 14 dagen geretourneerd worden.
Bij een order van € 5.000,— of hoger zal Wesito tot levering overgaan indien Cliënt het gehele bedrag vooruit heeft betaald (per telefonische overboeking) tenzij partijen in overleg anders overeenkomen.
4.2. De levertijd kan worden verlengd met de tijd dat Cliënt te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag, alsmede met de tijd gedurende welke enige vertraging optreedt in de aflevering waarop Wesito redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
4.3. De levertijd eindigt op het moment van aflevering op het door Cliënt in de order aangegeven adres. Vanaf dat moment zijn de producten geheel voor risico van Cliënt.
4.4. De door Wesito genoemde levertijd geldt steeds bij benadering tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele overschrijding van een levertijd geeft Cliënt niet het recht de opdracht te annuleren of de ontvangst of de betaling van producten te weigeren, noch verplicht dit tot enige schadevergoeding aan Cliënt.
4.5. Ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van Wesito onafhankelijke omstandigheid, is Wesito gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Cliënt daarna recht op schadevergoeding kan ontlenen.
4.6. Op de dag van levering treed het wettelijke herroepingsrecht in. Binnen 14 dagen mogen de artikelen zonder opgaaf van reden geretourneerd worden en zal het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten aan Cliënt binnen 7 dagen terug betaald worden. Het terug sturen van de artikelen is voor kosten van de Cliënt.
5. BETALINGEN:
5.1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling der faktuurbedragen steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na de faktuurdatum, hetzij ten kantore van Wesito hetzij door overmaking op één harer bankrekeningen.
5.2. Indien Cliënt in gebreke blijft met enige betaling, is Wesito gerechtigd over het verschuldigde, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een vertragingsrente ad 1,5% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. (welke rentevoet door Wesito kan worden verhoogd of verlaagd indien de rentestand op de kapitaal- en geldmarkt haar daartoe aanleiding geeft).
5.3. Tevens is Cliënt in dat geval gehouden alle door Wesito te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die van juridische bijstand tot het effectueren en het bewaren van haar rechten ingevolge met Cliënt gesloten overeenkomst, te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het door Cliënt alsdan verschuldigde bedrag, inclusief de in dit artikel genoemde verschuldigde rente.
5.4. Wesito kan te alle tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Wesito de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
6. EIGENDOMSOVERGANG:
6.1 Wesito behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de Cliënt afgeleverde producten voor, totdat vorderingen op de Cliënt, uit welke hoofde dan ook, geheel zijn voldaan.
6.2. Zolang de eigendom der producten niet op de Cliënt is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
6.3. De Cliënt is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wesito te bewaren.
6.4. Onverminderd de overige haar toekomende rechten is Wesito gerechtigd om, indien Cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, nog bij Cliënt aanwezige producten terug te nemen.
6.5. Na betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag verkrijgt de Cliënt/gebruiker van standaardsoftware het gebruikersrecht over de software, conform de voorwaarden die zijn vermeld in de gebruikersverklaring die behoort bij de betreffende software.
6.6. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatierapporten, offertes etc.) die door Wesito aan Cliënt worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berust uitsluitend bij Wesito en Cliënt verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door Wesito en Cliënt ondertekend schriftelijk stuk anders is overeengekomen.
6.7. De standaardsoftware blijft eigendom van Wesito of de producent. De standaardsoftware is beschermd krachtens aan Wesito of de producent toekomende auteursrechten. Cliënt respecteert deze rechten en zal noch direct, noch indirect enige inbreuk plegen.
6.8. Ook op door Wesito ontwikkelde maatsoftware berusten voornoemde rechten volledig bij Wesito en verkrijgt Cliënt het gebruikersrecht, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. DOORVERKOOP:
7.1. Bij doorverkoop is Cliënt slechts bevoegd de producten te verkopen in Nederland en niet daarbuiten, tenzij met schriftelijke toestemming van Wesito. Cliënt is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle volgende bedrijfsmatige verkopers evenmin buiten genoemd territoir zullen verkopen.
7.2. Bij doorverkoop is het Cliënt voorts niet toegestaan om de verpakking van het product te veranderen zonder voor afgaande schriftelijke toestemming van Wesito, terwijl het evenmin is toegestaan om enig uiterlijk kenmerk van het product, zoals merkaanduidingen te wijzigen.
Tevens is Cliënt verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen zoals Wesito die verlangt. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame of promotiemateriaal, speciale aanbiedingen en dergelijke.
8. GEHEIMHOUDING:
8.1. Cliënt is gehouden tot strikte geheimhouding betreffende alle gegevens die hem uit hoofde van zijn overeenkomst met Wesito ter kennis komen.
8.2. Deze verplichting geldt onverminderd voor personeelsleden/medewerkers van Cliënt. Cliënt zal deze ter zake instrueren. Cliënt is aansprakelijk voor wanprestatie van zijn personeelsleden/medewerkers.
9. RECLAMES/GARANTIES:
9.1. Reclames over eventueel verkeerde uitvoering van opdrachten of over ondeugdelijke levering, moeten direct na waarneming telefonisch worden gemeld en binnen 8 dagen nadien schriftelijk worden ingediend.
9.2. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere mogelijke aanspraak op Wesito ter zake van het betrokken gebrek.
9.3. Wesito verleent aan de eindafnemer/gebruiker van de standaardsoftware een garantie zoals die door de producent/importeur wordt verleend conform de aldan niet meegeleverde garantiebepalingen. Behoudens de garantiebepalingen als vermeld in de betreffende garantie verklaring wordt door Wesito geen enkele garantie op uit hoofde van deze overeenkomst verstrekte producten verleend.
10. AANSPRAKELIJKHEID:
1O.1. Wesito is noch jegens Cliënt, noch jegens eindafnemer/gebruiker aansprakelijk voor directe of indirecte schade, of verlies van gegevens, welke worden veroorzaakt door producten van Wesito danwel door schuld van personeel/medewerkers van Wesito.
Evenmin is Wesito aansprakelijk voor gevolgschade in de ruimste zin des woords.
1O.2. Wesito is tevens niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan cliënt door een derde die een misdrijf pleegt in de zin van artikel 138a Wetboek van Strafrecht. (Computervredebreuk)
11. ONTWIKKELING VAN SOFTWARE:
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Wesito in opdracht van Cliënt software ontwikkelt.
11.1.Partijen zullen schriftelijk specificeren welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Wesito zal de software ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
11.2 Het bepaalde in art. 6.6 verkrijgt Cliënt met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde software, het exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de software in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
WIJZIGINGEN EN MEERWERK:
11.3. Cliënt aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. Wesito zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
11.4. Indien voor werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Wesito Cliënt van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.
OPLEVERING:
11.5.Cliënt zal de te ontwikkelen software aan Wesito conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de software ter beschikking van Cliënt is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de programmatuur bij opdrachtgever.
GARANTIE:
11.6.Gedurende een periode van 12 maanden na aanvaarding zal Wesito naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de software niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Op Occasions ( inruilapparatuur) verleent Wesito een garantie van 3 maanden. Joy—sticks vallen buiten elke garantie. Wesito garandeert niet dat de software zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de software door anderen dan Wesito is gewijzigd.
12. ONTBINDING:
Wesito heeft het recht om zonder nadere sommatie en zonder rechterlijke tussenkomst de met Cliënt gesloten overeenkomst als ontbonden te beschouwen indien Cliënt zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met Wesito gesloten overeenkomst niet, of niet behoorlijk nakomt, dan wel in strijd daarmee handelt, of wanneer Cliënt surseance van betaling aanvraagt of indien hij in staat van faillissement geraakt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, een en ander onverminderd het recht van Wesito om van Cliënt vergoeding van schaden, kosten en interesses te vorderen en onverminderd haar rechten op grond van wanprestatie.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:
De overeenkomst tussen Wesito en cliënten en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Wesito en Cliënt zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Hoorn
14. SLOTBEPALING:
Wijziging van een met Cliënt gesloten overeenkomst is slechts mogelijk indien deze schriftelijk door Wesito en Cliënt is overeengekomen. Wesito zal het recht hebben de naam van Cliënt aan derden bekend te maken, doch uitsluitend in het kader van het door Wesito verwerven van nieuwe opdrachtgevers.
Wesito is gerechtigd bij de uitvoering van de door Cliënt aan haar opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen.